۳درس مهم در بازاريابی

درس يک: مردم محصولات يا خدمات را به اين دليل می خرند که هزينه آن کمتر از ارزشی است که از آن محصولات يا خدمات دريافت می کنند.

درس دو :  از انتظار مشتريان فراتر رويد.

درس سه : در مورد انچه می خواهيد مشتريانتان انجام دهندبا آنها بسيار صريح و رک باشيد.

برگرفته شده از کتاب ۱۰۱ راه برای تبليغ کالا نوشته گادفری وگرگری هريس

/ 0 نظر / 9 بازدید