فرانگری

اگر يک شرکت بتواند هزينه هايش را کاهش بدهدو در عين حال منافع مشتری ثابت بماند يا حتی افزايش يابد در اين صورت ارزش بيشتری برای مشتری خود قاييل شده است . اين استراتژی فرانگری ناميده می شود.

برگرفته شده از کتاب هفت کليد  استراتژی خدمات نوشته پاک هورويتز ترجمه اعرابی وايزدی 

/ 0 نظر / 6 بازدید