Marketing warefareستیز بازاریابی

oاستراتزی به اینکه شما رهبر بازار-چالشگر بازار –دنباله رو بازار یا nicherباشید بستگی دارد.
o-استراتزی نگهداری سهم بازار:
oنواوری –زیاد کردن محصولات –پوشش تمامی اجزائ بازار
o-استراتزی حمله :
oحمله روبه جلو-حمله از بقل-احاطه کننده –جست وخیزوانبساط بازار
o-استراتزی دفاع :
oدفاع از پهلو -ادغام
/ 0 نظر / 5 بازدید