گامهای بنيادين در بازاريابی

R-STP-MM-I-C  

R بعنوان پژوهش RESEARCH

STP بعنوان بخش بندی بازار (SEGMENTING-TARGETING-POSITIONING) 

MM آميزه بازاريابی

I اجرا وپياده کردن برنامه (IMPLEMENTATION)

C برابر با کنترل

برگرفته شده از کتاب کاتلر در مديريت بازار

/ 0 نظر / 6 بازدید