MARKETING ORIENTATION

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

رویکرد یازاریابی میسر می سازد:

 

تمرکز کامل روی تلاشها وطرح ریزیهای شخصی درنتیجه رهبری برای عملکرد 

 

بهتر وبالاتر(کوهلی وجاوسکی 1990)

 

قلب رویکرد بازار درتمرکز روی مشتری نهفته است.

 

رویکرد بازاریابی

 

3رویکرد اتخاذ شده توسط رویکرد بازاریابی عبارتند از:

 

1)   رویکرد فروش

2)   رویکرد محصول

3)   رویکرد تولید

 

(www.tutor2u.net)

 

یک سازمان با رویکرد بازاریابی به خواسته ها ونیازهای مشتریان ومشتریان

 

بالقوه برای اداره کردن تمامی تصمیمات استراتزیک سازمان  فرصت می دهد.

 

برای تعیین نمودن خواستهای مشتریان شرکت معمولا احتیاج به هدایت کردن

 

صحیح تحقیقات بازاریابی خود دارد. مفهوم رویکرد بازاریابی در اواخر دهه

 

1960واوایل دهه 1970در دانشگاه هاروارد توسعه داده شد.

 

 

مراحل تمرکز روی مشتری

 

1)خواسته های مشتری

 

2)اطلاعات

 

3)رضایت مشتری  (www.answers.com)

 

 

یک سازمان با رویکرد بازاریابی خصوصیات زیر را ازخود نشان می دهد:

 

. استفاده فراوان از روشهای مختلف تحقیقات بازاریابی

.گسترش خطوط تولید

.استفاده از تکنیک های نوآوری تولید مثل طوفان مغزی – آزمایش مفهوم وforce field technique

.رضایت مشتری –تحت نظر قرار دادن شکایتها –استفاده از پایگاه داده های شکایتها

.استفاده از صفحا ت وب وخطوط hot lines

 

/ 0 نظر / 6 بازدید