4ps

nاين واژه اولين بار توسط E.jerome mc carthyمطرح گشت.
nومفهوم آن از 4pگرفته شده كه عبارتند از:
nProduct,place,price,promotion
nProduct:محصول عرضه شده به بازار
nPrice:بهاي فرآورده به همراه ديگر هزينه ها
nPlace:ترتيباتي كه فرآورده را آماده مي كندودر دسترس بازار هدف مي گذارد.                      
nPromotion:فعاليتهاي ارتباطي مانند تبليغ پيشبرد فروش
/ 0 نظر / 4 بازدید