بازاريابی انبوه يا بازاريابی دلخواه فرد؟

همانطوری که شما می دانيددر زمان گذشته مشتريان ابتدا بصورت فردی مورد توجه قرار می گرفتنديعنی يک بنگاه فقط به مشتريان محدودی که داشت فکر می کردوبرای انها برنامه ريزی می نمود ولی به مرور زمان مشتريان بيشتر شدندوبنگاهها مجبور شدند که به جميع مشتريان فکر نمايند. بطور مثال بانکها در اوايل تاسيس شعب خود به فکر راضی کردن مشتريان محدود خود بودند وحتی حاضر بودند که امکانات ويژه ای را برای برخی از مشتريان خود فراهم سازند امابا زياد شدن تعدادمشتريان بانکها يکسری خدمات عمومی را ارائه نمودند و برای آن خدمات هم فعاليت بازاريابی را انجام دادند که برای ان اصطلاح  mass marketingبکار می رود. اما امروزه بانکها بايد خدمات خود را طوری برنامه ريزی نمايند که هم رضايت جمع وهم رضايت فرد را حاصل نمايد. مثال ديگری می زنم شرکت تويوتا در عين اينکه از لحاظ صنعتی بايد خط توليدش بطور يکنواخت توليد نمايد در همين حال بايد طوری اتومبيل بسازد که رضايت فرد را هم حاصل نمايد برای همين است که می بينيم در سايت اين شرکت شما می توانيد برای هر اتومبيل  موتور دلخواه ،تودوزی دلخواه،رنگ دلخواه و...را سفارش دهيد .يعنی شرکت تويوتا هم توليد انبوه می نمايد  وهم رضايت فرد را بدست می آورد .در بازاريابی امروز به اين مورد  mass customized marketingمی گويند.اين نوع بازاريابی در ايران عمل نمی شود بطور مثال شرکت ايران خودرو برای اتومبيل پژو ۲۰۶در تمامی توليدات خود رنگ تودوزی آبی را بکار ميبرد واين در عصر حاضر چيزی نزديک به خود کشی است. مسئولين ايران خودرو ادعا می کنندکه به زودی اين شرکت وارد بازارهای جهانی می شود که به عقيده بنده اگر وضعيت به همين منوال باشد مشتريان جهانی قطعا کمترين توجهی به اين توليدات نخواهند کرد. آيا در سايت ايران خودرو خريد online وجود دارد؟امکان انتخاب مشتری چه ؟در حال حاضر مشتريان ايران خودرو برای کليه توليدات ايران خودرو فقط حق تعيين رنگ خودرو را دارند و در ديگر موارد حق انتخاب ندارند. البته بايد به اين نکته توجه داشت که شرکت ايران خودرو در سالهای اخير پيشرفتهای زيادی نموده ولی اين پيشرفتها برای ورود به بازارهای جهانی ناچيز است . اگر کشور ما می خواهد به بازارهای جهانی بپيوندد بايد علايق مشتريان خود را بشناسد ومحصولاتی را طراحی نمايد که با کمترين تغيير به اشکالی دلخواه مشتريان در آيندتا مورد پسند مردم دنيا که سليقه های متفاوت وفرهنگهای متفاوت دارند قرارگيرد .به اميد روزی که محصولات توليدی کشور ما در خانه های مردم جهان ديده شود وکشور ما با افتخار در زمينه تجارت جهانی فعاليت نمايد.

  
نویسنده : Hamid Saeedi ; ساعت ۱:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٥/۱۳
تگ ها :